Kurzy
Kontakt

    

 

Vnitřní řád ŠJ

 

Vnitřní provozní řád školní jídelny

 

Provozní řád vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č.48/1993 Sb.o školním stravování , vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.108/2001Sb. a vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích , vyhláška č. 107/2001 Sb. a zákonem 274/2003 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

 

Hlavní činností školního stravování je zabezpečení společného stravování dětí a pracovníků školy.

Stravování je zajištěno ve vlastní kuchyni a jídelně ZŠ a MŠ Heraltice.

 

Organizace provozu stravování, režim včetně pitného režimu

 

Stravování je zajištěno ve vlastní kuchyni a jídelně ZŠ a MŠ Heraltice.

 

Doba vydávání stravy:

přesnídávka od 8.45 – 10.00 hod

oběd od 11.40 - 13.30 hod

odpolední svačina od 14.30 - 15.00 hod

 

Jídelní lístek

 

Jídelníček sestavuje vedoucí stravování ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na základě závazných pravidel a zásad zdravého stravování. Jídelníček bývá k nahlédnutí na vývěsce

v šatně MŠ, na internetových stránkách školy a v kuchyni.

 

Pitný režim

 

Ve třídě MŠ jsou po celý den k dispozici ovocné čaje nebo pitná voda čistá, případně ochucená malým množstvím sirupu nebo ovocné šťávy. Děti se obsluhují samy nebo za pomoci paní učitelek, dle vlastního pocitu žízně K ranním a odpoledním svačinám bývají teplé nápoje (mléko, mléčné nápoje, čaje ovocné, bylinkové nebo s citronem) K obědu mívají ředěný džus, minerální vodu, ovocné šťávy nebo vodu ochucenou sirupem.

Pitný režim je hrazen mimo normativ za ostatní jídla (3,- Kč za den).

 

Manipulace s nápoji v MŠ: dle platných hygienických norem.

 

Cena za stravování:

 

Strávníci 3 – 6 let:                ranní svačina                                  9,00 Kč

                                               oběd                                              22,00 Kč

                                               odpolední svačina                          7,00 Kč

Strávníci 7 – 10 let:              ranní svačina                                 11,00 Kč

(děti MŠ s odkladem)            oběd                                               25,00 Kč

                                              odpolední svačina                            7,00 Kč

Strávníci 7 – 10 let:             ranní svačina                                  14,00 Kč

                                              oběd                                               25,00 Kč

Strávníci 11 – 14 let:            ranní svačina                                 14,00 Kč

                                              oběd                                                27,00 Kč

Strávníci 15 let a více:        oběd                                                28,00 Kč

Cizí strávníci:                      oběd                                                60,00 Kč

Výši finančního normativu stanovuje ředitel a vedoucí stravování, která je zodpovědná za plnění spotřebního koše.

 

Úhrada stravného

 

a) Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží první den nástupu do MŠ nebo ZŠ od paní učitelky. Na ní kromě osobních údajů vyplníte závazně, zda bude dítě odebírat stravu celodenně, nebo bez odpolední svačiny.

 

b) Způsob placení stravného je formou inkasních plateb z účtů strávníků nebo hotově.

Srážky z účtů strávníků provádí vedoucí ŠJ do 20. v měsíci na číslo účtu ZŠ a MŠ Heraltice (v bance, kde máte účet, je nutné zřídit svolení k inkasu).

 

Číslo účtu ZŠ a MŠ: 19-7754580277/0100

 

Úhrada stravného je pro rodiče povinná. Opakované neuhrazení je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a může být důvodem pro ukončení školní docházky (zákon č.561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odstavec 1d). Opakované neuhrazení stravného u ostatních strávníků bude mít za následek okamžité vyřazení ze školního stravování.

 

Odhlášky stravy

 

Povinností rodičů je děti včas a bez zbytečného odkladu odhlásit ze stravování v případě nemoci nebo jiného důvodu. Při odhlášení uvádějte vždy důvod a délku jejich nepřítomnosti.

 

Možnosti odhlašování:

1) osobně ve školce den předem, nebo první den nemoci nejpozději do 8.oo hod

2) telefonicky na čísle 568 871 636 den předem, nebo první den nemoci nejpozději do 7.3o hod.

3) e-mailem zs-heraltice@quick.cz., den předem, nebo první den nemoci nejpozději do 7.30 hod

 

První den nepřítomnosti (když jste neměli možnost se včas odhlásit, máte možnost si oběd vyzvednout do vlastního čistého nosiče od 11.00 hod. do 11.30 hod v kuchyni ZŠ a MŠ. K obědu není možno z hygienických důvodů vydávat svačiny. Druhý a další dny když se do 8.oo hodin nedostavíte, nezavoláte, nebo nedáte jinak vědět, že nepřijdete, Vám bude počítána plná cena stravného až do doby řádné omluvy. Je-li dítě odhlášeno dlouhodobě, prosím, abyste první den nástupu do MŠ oznámili den předem.

 

Dle školského zákona č 561/2004 Sb. a prováděcího předpisu k zákonu Vyhlášky č.107/2005 Sb. nemá dítě odcházející z MŠ po obědě nárok na odpolední svačinky. Dítě má nárok na stravu pouze po dobu svoji přítomnosti v zařízení. Proto je nutno ráno při příchodu do MŠ nahlásit učitelce, že dítě jde domů po obědě. V ten den se vám počítá jen stravné do oběda.

V opačném případě hradíte plné stravné.

V době prázdnin v ZŠ školní jídelna vaří v dny, kdy je stanovený provoz v MŠ.

 

Stravování cizích strávníků:                                 

 

Je zajišťováno pouze do jídlonosičů. Cizí strávníci si mohou jídlonosiče vyzvednout v době od 11.00 do 11.30 hodin ve výdejním místě ŠJ.  Po převzetí plného jídlonosiče zanechá cizí strávník ve výdejním místě ŠJ další prázdný jídlonosič (nejpozději do 8.00 hodin následujícího dne), do kterého mu bude vydáno jídlo další den. Bez předem připraveného jídlonosiče nemůže být jídlo další den vydáno.

Prázdné jídlonosiče musí být čisté!!!

 

Organizace provozu stravování

 

Doba vydávání stravy:

 

přesnídávka 8.45 hod. - 10.00 hod.

oběd 11.40 hod. - 13.30 hod.

odpolední svačina 14.30 hod. - 15.00 hod.

 

Děti vstupují do školní jídelny v doprovodu pí. učitelek.

- při svačinách si vezmou talířky a hrnečky při obědě příbory.

- polévku nalévá pí. učitelka. Hlavní chod si děti samy odebírají od pí. kuchařky u výdejového okénka. Děti mají možnost přídavků stravy. Po konzumaci oběda odnesou použité nádobí k odběrnému okénku, příbory odloží do plastové nádoby.

- děti jsou vedeny k společenským pravidlům při stolování

- případné nedostatky a závady mohou strávníci nahlásit

- mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj) zajišťuje školnice, kuchařka nebo učitelka

- za čistotu stolů před výdejní dobou odpovídá pomocná kuchařka a kuchařka - za čistotu stolů během výdejní doby odpovídají pí. učitelky

- úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci pí. učitelce

- rodiče své připomínky ke stravování hlásí vedoucí ŠJ

- jídelníček je vyvěšen na viditelném a dostupném místě na nástěnce v šatně MŠ, ve výdejním místě ŠJ a na internetových stránkách školy

 

Tento provozní řád je kdykoli k nahlédnutí na vývěsce MŠ a na internetových stránkách školy.

 

Přejeme si a doufáme, že naše spolupráce bude probíhat bez chyb a k Vaší spokojenosti. Případné dotazy a připomínky jsme ochotni řešit osobně v kanceláři vedoucí ŠJ, případně telefonicky na čísle 698 871 636.

 

Účinnost směrnice je od 1. září 2015.

 

 

V Heralticích, dne 1.9.2015                                                             ……………………………………..

                                                                                                     podpis vedoucí stravování

 

 

 

V Heralticích, dne 1.9.2015                                                          ……………………………………..

                                                                                                     podpis ředitelky školy

Stanislav Bartheldy