Projekt z prostředků ESF výzva č. 56  - Internacionalizace výuky

 

V průběhu měsíce května naše škola podala projekt v rámci výzvy č. 56. Název našeho projektu je „Internacionalizace výuky“. Zahájení projektu bylo 1. 7. 2015. Projekt tedy bude pokračovat hlavně ve školním roce 2015/2016.V rámci tohoto projektu obdrží naše škola dotaci ve výši 364 382,- Kč.

 

Klíčovými aktivitami projektu jsou:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Učitelé/škola vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod. Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

 

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

V rámci této klíčové aktivity byly vyslány učitelky ZŠ na jazykový pobyt do Anglie. Kurz trval

dva týdny a v každém týdnu učitelky absolvovaly 20 hodin výuky anglického jazyka.

 

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných

a technických předmětů v zahraničí.

Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. Jedná se o krátkodobou stáž

v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty), sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže mohou být zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování.

 

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.  Z naší školy pojede 10 žáků.

Stanislav Bartheldy